Menu

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Meno:                         Mgr. Adela Kubečková – BEAUTY BY ADELA

IČO:                            527 02 553

Miesto podnikania:    Dolná štvrť 367/17, 907 01 Myjava, Slovenská rep.

Zápis:                         v živnostenskom registri č. 320-20452 u Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom

E-mail:                       info@beautybyadela.sk

Tel. č.:                        (+421) 907 245 990

Web:                           www.beautybyadela.sk

Právny základ pre spracovanie:

Zmluva o poskytovaní služieb (spočívajúcich v líčení, pleťovom a vizážistickom poradenstve, úpravách obočia, make-up kurzoch a pod.).

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou dotknutej osoby – zákazníka (ďalej tiež ako „zákazník„), ktorá vyplýva z vyššie uvedenej zmluvy, pričom v prípade ich neposkytnutia nebude spravidla možné zmluvu uzavrieť a realizovať.

Rozsah spracovania:

Predmetom spracovania budú najmä nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, fotografie, príp. podpis (v prípade výpovede / odstúpenia od zmluvy, reklamácii apod.).

Účel spracovania:

Poskytovanie služieb podľa vyššie uvedenej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, a to najmä za účelom komunikácie so zákazníkom, uzatvorenia a plnenia zmluvy (vybavenie objednávok), evidencie účtovnej a zmluvnej dokumentácie (vystavovanie faktúr a pod.), uplatnenia a obhajoby právnych nárokov prevádzkovateľa (na základe oprávneného záujmu).

Príjemcovia osobných údajov:

  • Orgány verejnej moci (napr. súdy, správne orgány);
  • Poskytovatelia údržby internetových stránok a informačného systému;
  • Poskytovatelia účtovných, bankových a právnych služieb;
  • Ďalší príjemcovia podľa potrieb a pokynov zákazníka.

Doba spracovania osobných údajov:

Osobné údaje budú uchovávané počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to hlavne po dobu trvaniu účelu ich spracovania a platnosti vyššie uvedenej zmluvy a po skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy, a to všetko v súlade najmä so zákonom č. 431/2002 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (účtovné doklady budú uchovávané počas 10 rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k ukončeniu zmluvy), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR), a zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje zákazníka sú zabezpečené pred ich sprístupnením tretím osobám prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení.

Práva zákazníka:

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že zákazník má právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie (informácie) o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a ak áno, má zákazník právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie informácie podľa zákona č. 18/2018 Zb. (napr. o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracovaných osobných údajov a pod.).

Zákazník má tiež právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má zákazník právo kedykoľvek doplniť.

Právo na vymazanie osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje, ktoré o zákazníkovi spracováva, ak sú splnené určité podmienky (podľa zákona č. 18/2018 Zb.) a zákazník o to požiada.

Zákazník má právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jeho osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, tretej strany alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má zákazník právo kedykoľvek vzniesť námietku.

Právo na prenosnosť osobných údajov dáva zákazníkovi možnosť získať osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi poskytol v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ďalej možnosť preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené ďalšie podmienky stanovené zákonom č. 18/2018 Zb.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, pretože osobné údaje zákazníka sú spracovávané z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej so zákazníkom, nie na základe súhlasu so spracovaním.

V prípade, že bude zákazník akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov uskutočňovaných prevádzkovateľom, môže podať sťažnosť priamo jemu, alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Viac informácií o právach zákazníka je k dispozícii na internetových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov. (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob).