Menu

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej tiež ako „Podmienky“)

Mgr. Adela Kubečková – BEAUTY BY ADELA
IČO: 527 02 553
DIČ: 1126019653
miesto podnikania: Dolná štvrť 367/17, 907 01 Myjava, Slovenská rep.
zapísaná v živnostenskom registri č. 320-20452 u Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom
číslo bankového účtu (IBAN): SK5502000000004186784058
e-mail: info@beautybyadela.sk
tel. č.: +421 907 245 990
internetová stránka: www.beautybyadela.sk
(ďalej tiež ako „Vizážistka“)

1. Úvodné ustanovenia: Tieto Podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti v rámci zmluvného vzťahu (ďalej tiež ako „Zmluva“) medzi:

a) Vizážistkou – ktorá ponúka poskytovanie služieb spočívajúcich v líčení, pleťovom a vizážistickom poradenstve, úpravách obočia, make-up kurzoch a pod., ktorých bližší popis a cenník je zverejnený na internetovej stránke www.beautybyadela.sk/sluzby (ďalej tiež spoločne ako „Služby“); na strane jednej a

b) zákazníkom – osobou, ktorá má záujem o poskytnutie a/alebo objednanie Služieb od Vizážistky, a ktorá si spravidla vyberá miesto poskytnutia Služieb (za predpokladu, že je to v možnostiach Vizážistky); na strane druhej (ďalej tiež ako „Zákazník“).

2. Uzatvorenie Zmluvy: K uzatvoreniu Zmluvy, ktorej obsah (práva a povinnosti) tvoria najmä tieto Podmienky, dochádza nasledovným spôsobom:

a) po vzájomnej komunikácii bude Zákazníkovi zaslaný zo strany Vizážistky návrh Zmluvy na Zákazníkom určenú e-mailovú adresu, kde bude uvedený vybraný Termín poskytnutia Služieb, špecifikácia objednaných Služieb, výška Rezervačného poplatku, Ceny a prípadne ďalších vtedy známych hotových výdajov Vizážistky, pričom v prílohe tejto e-mailovej správy budú priložené tieto Podmienky a faktúra týkajúca sa Rezervačného poplatku (ďalej tiež ako „Návrh“),

b) Zákazník sa následne zoznámi s Návrhom (vrátane Podmienok) a v prípade, že sa rozhodne tento Návrh (a tieto Podmienky) prijať, uhradí nižšie špecifikovaný Rezervačný poplatok, čo bude tak považované za konanie, z ktorého je možno vyvodiť súhlas s prijatím Návrhu, ako aj a s týmito Podmienkami, pričom Návrh musí byť prijatý v lehote 7 dní od jeho odoslania Zákazníkovi. Návrh môže byť odvolaný aj v uvedenej lehote na jeho prijatie. Za prijatie Návrhu sa považuje okamih pripísania platby Rezervačného poplatku na účet Vizážistky, čím tak dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, o čom bude Vizážistka informovať Zákazníka e-mailom. V prípade, že Zákazník s Návrhom alebo s Podmienkami (alebo s akýmikoľvek ich časťami/ustanoveniami) nebude súhlasiť musí o tom výslovne informovať Vizážistku a následne potom môžu byť na základe vzájomnej dohody tieto časti/ustanovenia upravené odchýlne od Návrhu a/alebo Podmienok. Inak Zákazník úhradou Rezervačného poplatku automaticky potvrdzuje, že sa Zákazník (resp. ním určená osoba, pre ktorú sú Služby objednané) s týmito Podmienkami náležite a v dostatočnom časovom predstihu zoznámil, bezvýhradne ich prijíma a bude sa nimi v celom ich rozsahu riadiť. V prípade, že Zákazník alebo ním určená osoba, pre ktorú sú Služby objednané, má špecifické požiadavky na Služby (napr. je alergická na niektoré látky alebo kozmetické prípravky a pod.) musí byť o tom Vizážistka včas informovaná.

3. Rezervácia Termínu a Rezervačný poplatok: Zákazník berie na vedomie, že harmonogram Vizážistky pre poskytovanie Služieb sa tvorí v značnom časovom predstihu, a preto za účelom poskytnutia Zákazníkom objednaných Služieb bude rezervovaný konkrétny termín ich poskytnutia (ďalej tiež ako „Termín“), kedy sa Zákazník alebo ním určená osoba dostaví k poskytnutiu objednanej Služby. Za rezervovanie Termínu je Zákazník povinný uhradiť rezervačný poplatok, ktorý bude špecifikovaný vo vyššie uvedenom Návrhu a v príslušnej faktúre vystavenej Vizážistkou (ďalej tiež ako „Rezervačný poplatok“). Úhrada tohto Rezervačného poplatku je tak protiplnením Zákazníka za rezervovanie Termínu zo strany Vizážistky (ktorá spravidla nebude môcť Termín ďalej ponúkať k rezervácii pre poskytovanie Služieb iným zákazníkom) a je tak koncipované ako vo svojej podstate nevratné plnenie. Iba v prípade, že k zrušeniu rezervácie Termínu zo strany Zákazníka (výpoveďou Zmluvy, odstúpením od Zmluvy a pod.) dôjde v dobe do 2 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy alebo k zrušeniu rezervácie Termínu dôjde z dôvodov výlučne na strane Vizážistky (t. j. za také sa nepovažuje výpoveď Zmluvy zo strany Vizážistky z dôvodov ležiacich aspoň z časti na strane Zákazníka – bod 5. týchto Podmienok), tak sa Rezervačný poplatok vracia Zákazníkovi, a to na účet, z ktorého bol Rezervačný poplatok pôvodne uhradený Vizážistke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (vrátením na iný účet, osobne a pod.).

4. Cena za objednané Služby: Zákazník je povinný uhradiť Vizážistke za objednané Služby riadne a včas cenu bližšie špecifikovanú v Návrhu a v príslušnej faktúre vystavenej Vizážistkou (ďalej tiež ako „Cena“). Cena za Služby sa hradí v hotovosti (priamo pri poskytnutí Služieb) a jej splatnosť je spravidla najneskôr v deň Termínu. Vizážistka je oprávnená požadovať úhradu Ceny alebo jej časti ešte pred samotným poskytnutím Služieb. Súčasťou Ceny nie sú hotové výdaje Vizážistky, ktoré jej vzniknú v súvislosti s objednanými Službami, ako napr.: dopravné výdaje (v prípade poskytnutia Služieb v mieste určenom Zákazníkom), náklady na kozmetiku apod., a ktoré je Zákazník povinný Vizážistke uhradiť zvlášť. Tieto hotové výdaje Vizážistky sú buď uvedené v cenníku Služieb na internetovej stránke: www.beautybyadela.sk/sluzby/ alebo budú Vizážistkou určené individuálne pre danú Zmluvu najmä v Návrhu (alebo iným spôsobom), ak ich bude možné určiť vopred. Alebo v prípade, že sa nedajú určiť vopred, tak budú Zákazníkovi účtované až po ich vzniku a podľa ich skutočne vynaloženej výšky. Na Cenu ani iné peňažité plnenia (Rezervačný poplatok) sa aktuálne nevzťahuje daň z pridanej hodnoty (DPH).

5. Ukončenie zmluvy: Zmluva sa uzatvára spravidla na dobu určitú, a to do doby faktického uskutočnenia predmetu Zmluvy – t.j. do poskytnutia objednaných Služieb zo strany Vizážistky v deň Termínu a úhrady Ceny (a/alebo Rezervačného poplatku a/alebo hotových výdajov Vizážistky) v plnej výške, alebo do iného ukončenia Zmluvy, ku ktorému môže dôjsť najmä zo zákonných dôvodov (odstúpením a pod.) alebo výpoveďou Zmluvy. Každá zmluvná strana má totiž právo z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez jeho uvedenia vypovedať Zmluvu, a to formou písomnej výpovede doručenej druhej zmluvnej strane, pričom k ukončeniu Zmluvy na základe takejto výpovede dôjde ku dňu doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Vizážistka nie je povinná vrátiť Zákazníkovi Rezervačný poplatok v súlade s bodom 3. týchto Podmienok v prípade, že (i) k výpovedi Zmluvy zo strany Zákazníka dôjde neskôr ako 2 mesiace po uzavretí Zmluvy, alebo (ii) k výpovedi Zmluvy zo strany Vizážistky dôjde z dôvodov ležiacich aspoň čiastočne na strane Zákazníka alebo ním určenej osoby, ktorej mali byť Služby poskytnuté. Za písomnú formu sa považuje tiež využitie elektronických alebo iných technických prostriedkov (e-mail, sms, a pod.) umožňujúcich zachytenie obsahu jednania v ňom obsiahnutého a určenie takto jednajúcej osoby.

6. Ochrana osobných údajov: Vizážistka spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR), a zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie o zhromažďovaní, spracovaní a ochrane osobných údajov Zákazníkov sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú verejne prístupné na internetovej stránke Vizážistky: www.beautybyadela.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/.

7. Ustanovenia pre Zákazníka – spotrebiteľa: Tento bod 7. týchto Podmienok sa vzťahuje na Zmluvy, v rámci ktorých je Zákazník v pozícii spotrebiteľa, t. j. kedy Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej tiež ako „Zákazník – spotrebiteľ“).

Zákazník – spotrebiteľ má právo aj bez udania dôvodu odstúpiť od Zmluvy, a to do štrnástich (14) dní od uzatvorenia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí byť Vizážistke odoslané v uvedenej lehote a Vizážistka je povinná vrátiť Zákazníkovi – spotrebiteľovi prípadne uhradený Rezervačný poplatok a/alebo Cenu (alebo jej časť) za neposkytnuté Služby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bola Vizážistka informovaná o rozhodnutí Zákazníka – spotrebiteľa odstúpiť od danej Zmluvy. Formulár pre odstúpenie od Zmluvy tvorí prílohu týchto Podmienok a je tiež verejne prístupný na internetovej stránke Vizážistky www.beautybyadela.sk/. Ak Zákazník – spotrebiteľ od Zmluvy odstúpi, ruší sa Zmluva od počiatku.

Vizážistka je zodpovedná za prípadné vady Služieb a je povinná prijať reklamácie, sťažnosti alebo podnety (ďalej tiež ako „Reklamácia“) v mieste poskytnutia Služieb (alebo prípadne v mieste podnikania Vizážistky), pričom s ohľadom na charakter poskytovaných Služieb je Zákazník – spotrebiteľ povinný uplatniť Reklamáciu priamo pri poskytovaní Služieb alebo bezprostredne po ich poskytnutí. Vizážistka vybavuje Reklamácie spravidla priamo na mieste poskytovania Služieb. Ak Zákazník – spotrebiteľ uplatní Reklamáciu, Vizážistka poučí Zákazníka – spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Ak na základe rozhodnutia Zákazníka – spotrebiteľa, z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia, sa uplatňuje reklamácia, určí sa spôsob vybavenia Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa Reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie Reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Zákazník – spotrebiteľ má právo od Zmluvy odstúpiť. Právo z vadného plnenia Zákazníkovi – spotrebiteľovi nepatrí, ak Zákazník – spotrebiteľ vadu sám aspoň z časti spôsobil (napr. neinformovaním o alergiách na kozmetické prípravky a pod.). Voľbu spôsobu Reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má Zákazník – spotrebiteľ. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a ďalej zákona č. 102/2014 Zb., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Zákazník – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Vizážistku so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Vizážistka vybavila jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Vizážistka porušila jeho práva. Zákazník – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov (ARS), ak Vizážistka na žiadosť podľa
predchádzajúcej vety odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní od jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť Zákazníka – spotrebiteľa obrátiť sa na súd. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Zb. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná najmä Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať, pričom podrobné kontaktné údaje sú uvedené na internetovej stránke: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi. Návrh môže Zákazník – spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Zb. Zákazník – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online (RSO), ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/ consumers/odr. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Zákazníkom – spotrebiteľom a Vizážistkou, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Zákazníka – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS môže požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave (internetová adresa: http://esc-sr.sk/), je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. 5. 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8. Záverečné ustanovenia: Právne vzťahy založené na základe a/alebo akokoľvek súvisiace so Zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky. Prípadné spory priamo vyplývajúce alebo akokoľvek súvisiace so Zmluvou budú riešené najprv zmierlivou cestou. V prípade, že sa daný spor nepodarí vyriešiť zmierlivo, bude tento spor riešený u miestne príslušného súdu Slovenskej republiky, a to podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok nemá akýkoľvek vplyv na platnosť, účinnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, pričom podrobné kontaktné údaje sú uvedené na internetovej stránke: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

V Myjave, dňa 27. 1. 2021

Mgr. Adela Kubečková – BEAUTY BY ADELA
IČO: 527 02 553
miesto podnikania: Dolná štvrť 367/17, 907 01 Myjava